ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATL
ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
személyes
adatok
kezeléséről
Tisztelt
Ügyfelünk!
Az
Európai
Unió
Általános
Adatvédelmi
Rendelete
(2016/679
(EU)
rendelet,
a továbbiakban röviden:
GDPR)
alapján
a
Zala
Megyei
Kormányhivatal, mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával
tájékoztatja az ügyfeleket a
jogszabályban
meghatározott
személyes
adatok
kormányhivatali
feladat-
és
hatáskörök
gyakorlása
keretében történő kezeléséről.
I.
Az
Adatkezelőre
vonatkozó
alapvető
információk
Az
Adatkezelő
megnevezése:
Zala
Megyei
Kormányhivatal
Székhelye:
89
00 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.
Tel:
+36
92
507
700
Email:
hivatal@zala.gov.hu
Honlap:
https://kormanyhivatal.hu/hu/zala
Az
adatkezelő
képviselője:
Dr.
Sifter
Rózsa
kormánymegbízott
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Matus-Bán Vivien
Adatvédelmi tisztviselőt helyettesíti: Dr. Gömbös Viktória
Tájékoztatjuk,
hogy
a
GDPR
rendelkezéseinek
megfelelő,
a
személyes
adatok
kezelését
az
egyes
ügytípusok
szerint
kereshető
adatbázis
formátum
kialakítása
jelenleg
folyamatban
van,
amelynek
közzétételéig
a
személyes
adatok
kezelésére
vonatkozóan
a
G
D
PR
1
3
-
1
4
.
c
i
k
kei
sz
er
i
nt
i
a
d
a
t
ok
l
a
z
a
bb
i
elé
rhet
őségeink
en
ny
ú
j
t
un
k
t
á
j
ékoz
t
a
t
ás
t
.
Email:
hivatal@zala.gov.hu
Telefon:
+
36
92
507
700,
+36
92
507
784
II.
A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében
végzett feladatai végrehajtására, valamint a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése céljából
kezeli.
III.
A személyes adatok tárolásának időtartama
Ügytípusonként az ágazati jogszabály által meghatározott időtartamig és az abban meghatározott cél
teljesüléséig.
IV.
Az
érintetti
minőség
igazolása
Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében Önt megillető jogok
gyakorlása
az
érintetti
minőség
igazolásához
kötött
,
így
a
GDPR
rendelkezései
alapján érintettnek
azonosított,
vagy azonosítható természetes személy minősül.
Hivatalunk a közhatalmi feladatellátás jellegére tekintettel az érintetti jogok gyakorlását - a
Magyarországon
tagállami
jogként
irányadó
rendelkezések
szerint
-
a
személyazonosság
igazolását
követően
biztosítja. Erre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy amennyiben érintettként kívánja
Hivatalunkat
megkeresni
jogai
gyakorlása
érdekében,
minden
esetben
(szóbeli,
személyes,
írásbeli megkeresés)
szükséges
személyazonossága
igazolása
természetes
személyazonosító
adataival.
A
magyar
szabályozás
alapján
természetes
személyazonosító
adatok
:
családi
és
utónév,
születési családi
és
utónév,
születési
hely
és
idő,
anyja
születési
családi
és
utóneve.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
amennyiben
rendelkezik
személyes
ügyfélkapuval
,
vagy
új
típusú
személyigazolványhoz
kapcsolódó
elektronikus
aláírási
lehetőséggel
,
a
I.
pontban
feltüntetett
email címre
az
AVDH
szolgáltatás
(https://niszavdh.gov.hu/)
igénybevételével
megfelelő
személyazonosítás
mellett juttathatja el
Hivatalunkhoz megkeresését.
V.
A
személyes
adatok
kezelése
tekintetében
Önt
megillető
jogok
Amennyiben
Ön
érintett,
azaz
esetében
a
Kormányhivatal
személyes
adatot
kezel,
a
GDPR
alapján
Ön jogosult arra, hogy
1.
hivatalunktól
tájékoztatást
kapjon
személyes
adatainak
kezeléséről
-
tájékoztatáshoz
való
jog,
2.
kezelt személyes adataihoz hozzáférjen - hozzáféréshez való jog,
3.
kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje - helyesbítéshez való jog,
4.
kezelt személyes adatait töröltesse, elfeledtethesse - törléshez való jog,
5.
kezelt személyes adatai kezelésének korlátozását kérje - korlátozáshoz való jog,
6.
kezelt személyes adatai tekintetében az adathordozhatósághoz való jogával éljen -
adathordozhatósághoz való jog,
7.
kezelt
személyes
adatai
tekintetében
tiltakozzon
az
adatkezelés,
illetve
automatikus
adatkezelés
ellen - tiltakozás adatkezelés ellen,
8.
a személyes adatai kezelése tekintetében jogai védelme érdekében az illetékes felügyeleti hatóságnál
vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen -jogorvoslati lehetőség.
1.
Tájékoztatáshoz
való
jog
H
i
va
t
a
lunk
a
da
t
ke
z
elő
kén
t
a
GD
PR
1
3.
és
1
4
.
c
i
kke
a
la
pjá
n
köt
el
es
Ö
nt
a
sz
em
é
ly
es
a
da
t
a
i
keze
lés
é
re vonatkozó
meghatározott
információkról
tájékoztatni.
Ezen
információk
az
I.
pontban
közölt
adatokon
túlmenően a
következők:
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
a
jogos
érdek
érvényesítésén
alapuló
adatkezelés
esetén
az
adatkezelő
vagy
harmadik
fél
jogos
érdekei,
adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
adott
esetben
annak
a
ténye,
hogy
az
adatkezelő
harmadik
országba
vagy
nemzetközi
szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
a személyes adat tárolásának időtartama,
az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
arról,
hogy
a
személyes
adat
szolgáltatása
jogszabályon
vagy
szerződéses
kötelezettségen
alapul,
továbbá,
hogy
az
adatkezelés
elmaradása
milyen
lehetséges
jogkövetkezményekkel
járhat,
automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
2.
Hozzáféréshez
való
jog
Érintettként
a
GDPR
15.
cikke
alapján
Ön
jogosult
arra,
hogy
Hivatalunktól
visszajelzést
kapjon
arra
vonatkozóan,
hogy
személyes
adatainak
kezelése
folyamatban
van-e,
és
ha
ilyen
adatkezelés
folyamatban
van,
jogosult
arra,
hogy
a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáféréstkapjon:
az adatkezelés céljai,
a személyes adatok kategóriái,
azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok
kategóriáit közölték, vagy közölni fogják,
a személyes adat tárolásának időtartama,
az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
ha a személyes adatot forrása nem Ön, akkor a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ,
automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk,
a személyes adat harmadik országba történő továbbítása esetén a megfelelő garanciák.
A
hozzáférési
jog
keretében
Hivatalunk
az
adatkezelés
tárgyát
képező
személyes
adatok
másolatát
első
alkalommal
ingyenesen
az
Ön
rendelkezésére bocsátja legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
25
napon belül. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
3.
Helyesbítéshez
való
jog
Érintettként a GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk által kezelt pontatlan
személyes adatát kérésére késedelem nélkül a
Hivatal
helyesbítse,
illetve
az
adatkezelés
céljának
figyelembevételével
kérje
a
hiányos
személyes
adatának
– nyilatkozata alapján történő – kiegészítését.
4.
Törléshez
való
jog
Érintettként a GPDR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy
az
Önre
vonatkozó
személyes
adatokat
indokolatlan
késedelem
nélkül
törölje,
ha
az
alábbi
indokok
valamelyike
fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték,
Ön
visszavonja
az
adatkezelés
alapját
képező
hozzájárulását,
és
az
adatkezelésnek
nincs
más
jogalapja,
Öntiltakozikazadatkezeléseellen,ésnincselsőbbségetélvezőjogszerűokazadatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Felhívjuk
szíves
figyelmét,
hogy
Hivatalunk
a
személyes
adatok
kezelését
a
legtöbb
esetben
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
érdekében
(GDPR
6.
cikk
(1)
e)
pont)
végzi.
Ennek
alapján
a
törlési
jog
ezekben
az
esetekben
Önt,
mint
érintettet
nem
illeti
meg
(GDPR.
17.
cikk
(3)
b)
és
c)
pontok)!
Személyes
adatai
kezelésének,
illetve
az
adatok
megőrzésének
időtartamát
az
adatkörök
tekintetében minden
esetben
az
irányadó
törvényi
szabályok
tartalmazzák,
Hivatalunk
a
személyes
adatokat
ezen időszakok
figyelembevételével
törli.
Fontos
hangsúlyozni
ugyanakkor,
hogy
a
tájékoztatási,
illetve
helyesbítésijogkeretébenHivatalunktájékoztatástadaszemélyes adattárolásánakidőtartamáról.
Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk jelzése
beérkezésétől számított legkésőbb
1
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.
5.
Korlátozáshoz
való
jog
Érintettként
a
GDPR
18.
cikke
alapján
Ön
jogosult
arra,
hogy
kérésére
a
Hivatal
korlátozza
személyes adatainak
kezelését,
ha
az
alábbiak valamelyik teljesül:
Ön
vitatja
az
adatok
pontosságát,
ez
esetben
a
korlátozás
arra
az
időszakra
vonatkozik,
amely
lehetővé teszi, hogy Hivatalunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az
adatkezelés
jogellenes
és
Ön
ellenzi
az
adatok
törlését
és
ehelyett
kéri
azok
felhasználásának
korlátozását,
aHivatalnaknincsmárszüksége
aszemélyes
adatokraadatkezelés
céljából,
deÖn
igényliazokat
jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
Ön
tiltakozott
az
adatkezelés
ellen,
ez
esetben
a
korlátozás
arra
az
időtartamra
vonatkozik,
amíg megállapításra
nem
kerül,
hogy
az
adatkezelő
jogos
indokai
elsőbbséget
élveznek-e
az
érintett
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával,
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez
vagy
más
természetes
vagy
jogi
személy
jogainak
védelme
érdekében,
valamint
az
Unió,
illetve
valamely
tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
A
korlátozáshoz
való
jog
keretében
Hivatalunk
jelzése
beérkezésétől
számított
legkésőbb
1
hónapon
belül
tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.
Hivatalunk Önt, mint érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.
Adathordozhatósághoz
való
jog
Érintettként
a
GDPR
20.
cikke
alapján
Ön
jogosult
arra,
hogy
a
Hivatalunk
rendelkezésére
bocsátott személyes
adatait
tagolt,
széles
körben
használt,
géppel
olvasható
formátumban
megkapja,
továbbá jogosul
arra,
hogy
ezeket
az
adatokat
másik
adatkezelőnek
továbbítsa
anélkül,
hogy
ezt
akadályozná
a Hivatal,
ha
a
személyes
adat vagy a személyes adat különleges kategóriájának kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
a
törléshez
való
joghoz
hasonlóan,
az
adathordozhatósághoz
való
jog
Hivatalunk
esetében
nem,
illetve
korlátozottan
érvényesíthető,
figyelemmel
arra,
hogy
a
személyes
adatok
kezelését
a
legtöbb
esetben
közérdekű
vagy
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlása
érdekében
(GDPR
6. cikk
(1)
e)
pont)
végezzük.
Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk jelzése
beérkezésétől számított legkésőbb
1
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.
7.
Tiltakozáshoz
való
jog
Érintettként a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon
személyes
adatainak
Hivatalunk
általi
kezelése
ellen,
ha
az
adatkezelés az
Ön
hozzájárulásán
alapul
és
személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Hivatalra
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez,
illetve
a
Hivatal,
adatátvevő
vagy
harmadik személy
jogos
érdekének
érvényesítéséhez
szükséges.
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
a
törléshez
való
joghoz,
illetve
az
adathordozhatósághoz
való
joghoz
hasonlóan
a
tiltakozáshoz
való
jog
Hivatalunk
esetében
nem,
illetve
korlátozottan
érvényesíthető,
figyelemmelarra,
hogyaszemélyesadatokkezelésétalegtöbbesetbenközhatalmijogosítványgyakorlása
érdekében
(GDPR
6.
cikk
(1)
e)
pont)
végezzük.
Ezen
esetekben
a
GDPR
a
tagállami
jogi
intézkedésekkel
a
tiltakozáshoz
való
jog
korlátozható,
az
ezirányú
korlátozásról
az
Infotv.
21.
§
(1)
bekezdés
a)
pontja
rendelkezik.
Fentiekre
figyelemmel
a
tiltakozáshoz
való
jog
kizárólag
a
hozzájáruláson
alapuló
adatkezelés
esetén
gyakorolható.
Tiltakozás
esetén
a
személyes
adatot
Hivatalunk
nem
kezelheti
tovább,
kivéve,
ha
bizonyítjuk,
hogy
az
adatkezelést
olyan
kényszerítő
erejű
jogos
okok
indokolják,
amelyek
elsőbbséget
élveznek
az
érintett
érdekeivel,
jogaival
és
szabadságaival
szemben
vagy
amelyek
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez
kapcsolódnak.
A
tiltakozáshoz
való
jog
keretében
Hivatalunk
jelzése
beérkezésétől
számított
legkésőbb
1
hónapon
belül
tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.
8.
Jogorvoslathoz
való
jog,
felügyeleti
hatóság
Bírósági
jogérvényesítés
A személyes adatai kezelése tekintetében az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen
veszélye
esetén
jogai
érvényesítése
érdekében
bírósághoz
fordulhat,
amely
az
ügyben
soron
kívül
jár
el.
A
pert
az Ön választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg
Bejelentés
a
felügyeleti
hatósághoz
A
felügyeleti
hatóság
feladatait
Magyarországon
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság
(NAIH) látja el, amely felé Ön bejelentéssel élhet a személyes adatai kezelését érintően.
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság
(NAIH)
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125
Budapest,
Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/c
Telefon:
+36
1
3
91
1
4
00
Fax
:
+36
1
39
1
1
4
1
0
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
VI.
Bejelentés,
kérelem,
panasz
benyújtása,
tájékoztatás
az
adatvédelmi
incidensről
Amennyiben
személyes
adatai
kezelésével
kapcsolatban
visszaélés
gyanúja
merül
fel
vagy
sérelem
éri
Önt,
illetve
ezeket
vélelmezi,
akkor
jogosult
adatvédelmi
bejelentést
tenni
a
Hivatalunknál
szóban
vagy írásban
az
alábbiak szerint.
Írásban
bejelentését
elérhetőségeinek
megadásával
a
Zala
Megyei
Kormányhivatal
Jogi
és
Humánpolitikai
Főosztály
részére
címezve
az
hivatal@zala.gov.hu
email
címen
tehet.
Szóban
bejelentését
a
Zala
Megyei
Kormányhivatal
Jogi
és
Humánpolitikai
Főosztályán
a
+36
92
507
784-es
t
e
lef
on
szá
m
on
tehet.
Az
ügyintézés
határideje
30
nap,
amely
határidő
elmulasztása
esetén
Ön
bejelentést
tehet
a
Felügyeleti
Hatóságnál
(lásd.
V./8.
pont)
VII.
Tájékoztatás
az
adatvédelmi
incidensről
Az
adatvédelmi
incidens
a
biztonság
olyan
sérülése,
amely
a
továbbított,
tárolt
vagy
más
módonkezelt
személyes
adatok
véletlen,
illetve
ezen
adatok
jogellenes
megsemmisítését,
elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan
közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi
incidens
esetén,
amennyiben
az
valószínűsíthetően
magas
kockázattal
jár
az
Ön
jogaira
és
szabadságaira
nézve,
Hivatalunk
indokolatlan
késedelem
nélkül
tájékoztatja
Önt
a
személyes
adatait
érintő
adatvédelmi incidensről.
A
tájékoztatás
során
Hivatalunk
ismerteti
Önnel
az
adatvédelmi
tisztviselő
vagy
a
további
tájékoztatást nyújtó
egyéb
kapcsolattartó
nevét
és
elérhetőségeit,
az
adatvédelmi
incidensből
eredő,
valószínűsíthető
következményeket,
valamint
Hivatalunk
által
az
adatvédelmi
incidens
orvoslására
tett,
vagy
tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.